Op een veiling in hotel Schwemmer aan de Varkensmarkt te Amersfoort heeft Reinier van Valkenboef: van beroep landbouwer, op 19 februari 1897 ten overstaan van notaris A.N.J. Vos in het gebied “Buiten de Koppelpoort” van de heren Christiaan Theodorus Poort (koopman te Haarlem) en Johannes Nicolaaas Poort (veehouder te Amersfoort) gekocht de percelen Amersfoort A 836, weiland groot 0.91.60 ha, Amersfoort A 837, bouwland groot 0.76.10 ha, Amersfoort A 1377, bouw- en weiland groot 1.75.10 ha, en perceel Amersfoort A 1573 (oud 699), de halve Liendertseweg groot 0.05.40 ha en grenzend aan perceel A 1377. De koopsom voor de totale oppervlakte van 3.48.20 ha was f 5.980,00. De percelen grensden ten noorden en ten oosten aan de Grebbelinie.

In 1898/1899 heeft hij op het perceel A 1377 een boerderij gebouwd met de naam “De Nieuwe Kruiskamp”, waarbij A 1377 is vernummerd in A 1606 en A 1607. De boerderij was 18 m lang en 11 m breed; het achterhuis was 11 m lang. De deel was ingericht voor 6 melkkoeien en 4 stuks jongvee; verder was er op deel een paardenstal, een zomervertrek en een pompenbok.

Reinier van Valkenhoef en zijn vrouw Grietje Voskuilen zijn op 15 maart 1899 met zijn inwonende tante Hendrika van Eijden verhuisd van de boerderij “Klein Liendert”, waar zij sinds hun huwelijk op 18 februari 1892 woonden, naar “De Nieuwe Kruiskamp”.

Op 28 januari 1919 heeft Reinier van Valkenhoef de boerderij “De Nieuwe Kruiskamp” ten overstaan van notaris G.P.A. te Leuken te Amersfoort verkocht aan Lambertus Smink (geboren 18 februari 1864 – overleden 2 apriI1938), landbouwer te Amersfoort, voor een bedrag van f 19.000,00.

Lambertus Smink, 12 februari 1896 gehuwd met Hendrika Koller, heeft op zijn beurt “De Nieuwe Kruiskamp” met de bijbehorende landerijen in 1936 verkocht aan Cornelis Bloemheuvel, aannemer en bouwkundige, Celebesstraat 9 te Amersfoort voor een bedrag van f 20.000,00.

Gerrit van der Zande heeft “De Nieuwe Kruiskamp” voor f 250,00 gekocht en afgebroken en in 1937/1938 wee opgebouwd op het perceel Hoogland B 1529/1530 (= Veenweg 16 te Hooglanderveen), welk perceel, groot 2.06.45 ha, hij in 1927 voor f 1.500,00 gekocht had van mejuffrouw Verloren van Themaat.

De door Gerrit van der Zande aan de Veenweg herbouwde boerderij is in mei 2000 afgebroken ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Vathorst van de gemeente Amersfoort.

­Tussen 1936 en 1941 zijn er acht verschillende eigenaren geweest van de 3.48.20 ha grond. Waarschijnlijk is er met deze gronden gespeculeerd in verband met de te verwachten stadsuitbreiding van Amersfoort.

Op de plek waar “De Nieuwe Kruiskamp” heeft gestaan is in 1958 de H. Kruiskerk gebouwd (= thans Liendertseweg 48 in Amersfoort).