Links met “te huur” bord: Geboortehuis van Reinier van Valkenhoef
Geertruida van Valkengoed (omstreeks 1900)
Reijer van Valkengoed en Maria Tijmense (omstreeks 1900)
Vlnr Greet, Alie, Marie, Bep, Rika, Nies en Jans van Valkenhoef
Koffietijd op het bouwland. Zittend vlnr Henk en knecht. Staand vlnr Reinier, Mie met de koffiebus en Gerard.
Trui met de kinderen Alie, Reijer, Agnes en Mie voor de hondenkar die getrokken werd door Bello en Max (circa 1935)

Reinier werd op 11 juni 1859 geboren als derde kind van Hendrik van Valkenhoef en Geipje van Eijden. Omdat hij de tweede zoon was, werd hij vernoemd naar opa aan moeders zijde (Reinier van Eijden). Ook de naam Regardus of Richardus komt voort uit de familie van Eijden.

Reinier is geboren in de Langestraat 137 (B9) te Amersfoort.

Twee dagen voor zijn derde verjaardag overlijdt zijn moeder. Vader Hendrik hertrouwt een jaar later met Anna van de Hoef en uit dit huwelijk worden nog twee zonen geboren: Gijs en Hendrik. Als Reinier 7 jaar is overlijdt ook zijn vader en zijn stiefmoeder kan niet langer voor Hessel, Reinier en Jan zorgen. Zij verhuizen naar boerderij De Hilhorst, waar zij verder worden opgevoed door de ongehuwde oom Gijs van Eijden, die ook hun voogd is en de ongehuwde tantes Hendrika en Cornelia van Eijden.

In 1878 heeft Reinier zich in laten schrijven voor de militaire dienstplicht voor de lichting 1879. Hij krijgt echter vrijstelling wegens broederdienst.

Op 9 april 1884 verlaat Reinier zijn oom en tantes en gaat achtereenvolgens als boerenknecht werken en wonen in Stoutenburg (Oom Jan van Eijden), bij zijn broer Hessel in Amersfoort, bij zijn zus Agnes in Hoevelaken. Tussen 5 september 1888 tot 1 januari 1889 heeft Reinier verbleven in de gemeente Ouder Amstel. Op 13 april 1889 wordt hij ingeschreven als boerenknecht in het bevolkingsregister te Hoogland. Hij woont dan in bij Gerrit ­Sandbrink en diens vrouw Marie Peelen.

Op 18 februari 1892 trouwt Reinier (32 jaar) te Hoogland met Grietje Voskuilen en zij gaan wonen op D37 te Hoogland op de gepachte boerderij Klein Liendert. Grietje is dan 35 jaar oud en ook haar ouders zijn reeds overleden.

Grietje was de dochter van Hendrik Voskuilen en Johanna Schimmel en woonde op boerderij Hoeflust in de Hoef. Hendrik Voskuilen was één van de grootste en rijkste boeren op het Hoogland. Ze bezaten minstens 50 hectare land. Pastoor Pieck van Hoogland, die als bouwpastoor rond 1880 geld aan het inzamelen was voor de bouw van een nieuwe parochiekerk op het Hoogland, toog op een avond ook naar Hendrik Voskuilen. Hoewel Hendrik woonde binnen de gemeente van Hoogland, kerkte hij in Amersfoort. De pastoor keerde onverrichte zaken naar huis en schreef in zijn dagboek: Het is misschien wel de rijkste boer van het Hoogland maar hij geeft niets!

Oom Gijs van Eijden werd in 1894 ernstig ziek (vermoedelijk cholera) en overlijdt op 26 augustus 1894 op de boerderij Klein Liendert bij Reinier en Grietje.

Reinier had inmiddels in Amersfoort op de Kruiskamp een stuk grond gekocht ter grootte van 3.48.20 ha op de veiling alwaar hij een nieuwe boerderij op heeft laten bouwen: “De Nieuwe Kruiskamp”. Op 15 maart 1899 betrekt hij samen met de inmiddels inwonende tante Hendrika van Eijden en met Grietje de nieuwe boerderij. Tante Hendrika overlijdt op 17 mei 1901 op de Nieuwe Kruiskamp.

Grietje wordt ziek en overlijdt op 7 januari 1908. Gerarda Sandbrink, een dochter van de zus van Grietje, wordt huishoudster bij Reinier.

Grietje had op 23 februari 1898 een testament op laten maken waarin zij had bepaald dat al haar klederen en lijfstoebehoren, hals en lijfsieraden ter waarde van f350,– na haar overlijden zouden worden gelegateerd aan haar bloedverwanten en dat zij voorts tot erfgenaam heeft benoemd van hare nalatenschap haar echtgenoot echter met de verplichting dat indien hij mocht hertrouwen, binnen drie maanden na de huwelijksvoltrekking al haar boers en zussen een bedrag zou moeten betalen van f 450,–. Toen Grietje overleed is er een beschrijving van de nalatenschap gemaakt i.v.m. de successierechten en daaruit bleek dat Reinier en Grietje het volgende bezit hadden:

  • Ene landbouwerswoning en berg benevens bouwland te Amersfoort op de Kruiskamp Kad. Bekend sectie A no 836, 8371537 1606 en 1607 groot 3 ha 48 a 20 ca op waarde geschat f8.000,-­
  • Enige percelen weiland te Hoogland Kad. Bekend sectie A no 415 groot 29 a 50 ca (polder Neerzeldert) en sectie H m 256257269 groot 3 ha 20 aren (polder de Haar) op waarde geschat f2.800,-
  • Voorts hadden zij nog hypotheek verstrekt aan H van Albaten Braven ( f2.000,–), een onderhandse lening verstrekt aan M. Kok te Hoogland (f 5.000), aan Gijsbertus Voskuilen (f 1.000,–), een spaartegoed bij de Spaarbank te Barneveld (f 800) een lening aan Gijs van Valkenhoef (f 500,–), een spaartegoed bij de Boerenleenbank te Hoogland (f 500) en een vordering op Jan Voskuilen van f 125,– . Zij allen moesten 4% rente betalen en op de spaartegoeden bij de bank werd 3% gegeven.
  • Totaal van de bezittingen f24.27l,-­
  • Naast een doktersrekening en een rekening van de apotheek waren er geen schulden.

Aan successierechten moest Reinier f766,13 betalen.

Grietje moet bij het opmaken van haar testament een vooruitziende blik hebben gehad, want op 21 mei 1912 trouwt Reinier met Trui van Valkengoed. Trui en Reinier moeten elkaar allang gekend hebben, want een neef van Reinier, Reinier van Eijden was in 1899 getrouwd met Alijda van Valkengoed, een zus van Trui.

Trui was de jongste van 8 kinderen van Reijer van Valkengoed en Maria Tijmense. Zij werd geboren op 25 september 1883 om 23.00 uur s’avonds in het huis wijk F Numero 5 (Zevenhuizen) te Hoogland. Haar vader was toen 47 jaar oud.

Reijer van Valkengoed was geboren te Stoutenburg op 20-1-1836 en gehuwd met Maria Tijmense op 21-11­1866 te Hoogland. Toen Reinier met Trui trouwde, waren de ouders van Trui beide al overleden.

Het huwelijk met Trui kwam Reinier duur te staan want binnen drie maanden had hij aan 3 broers en 2 zussen van zijn eerste vrouw ieder f450,– betaald.

De boerderij op de Kruiskamp was te klein voor een groeiend gezin en Trui kreeg heimwee naar Hoogland.

Op 10 december 1915 heeft: Reinier de boerenhofstede Roosendaal te Hoogland gekocht voor f 18.300,–. Hoewel de Nieuwe Kruiskamp niet werd verkocht, kon Reinier f 15.000,– aanbetalen en nam hij voor f3.300,-­een hypotheek. Op 29 december 1915 vetrekken Reinier en Trui en inmiddels met de kinderen Henk, Mie en Bep naar de boerderij Roosendaal op Cal veen te Hoogland.

Pas in 1919 verkoopt Reinier de Nieuwe Kruiskamp.

Op Roosendaal zijn de andere 9 kinderen geboren.

Reinier en Trui hadden op Roosendaal een gemengd bedrijf. Naast bouwland werden er kippen, varkens en koeien gehouden. Er waren paarden voor het zware werk en een paar honden voor de hondenkar.

Naast zijn boerenbedrijf heeft Reinier van 1 juni 1899 tot 1 januari 1929 de functie van heemraad bekleed van het Waterschap De Haar onder Hoogland.

De boerderij op Calveen was met 17.15.40 ha aanmerkelijk groter dan de Nieuwe Kruiskamp en Reinier was eigenlijk al aan het afbouwen toen hij op 56 jarige leeftijd nog op zo’n grote boerderij ging boeren. Er werden daarom knechten in dienst genomen totdat Henk en Reijer het werk konden overnemen.

De boerderij Roosendaal werd bouwvallig. Nadat op 21 mei 1927 het zilveren huwelijksfeest werd gehouden op de deel werd de boerderij de volgende dag gesloopt. In 1937 werd voor f6.000,- een nieuwe boerderij gebouwd door schoonzoon Dorus Smink. TIjdens de bouw woonde het gezin in de schuur die nog steeds achter de boerderij staat. De fundering en de kleder werden met de hand uitgegraven en met name Henk en Reijer hebben hier menig zweetdruppeltjes laten vallen.

In 1949 kwam Reijer op de boerderij en werd de boerderij geschikt gemaakt voor dubbele bewoning. Reinier is op 13 november 1950 op Roosendaal overleden en Trui heeft tot augustus 1957 op Roosendaal gewoond.

Op 16 augustus 1957 verhuisde Trui naar Leo’s oord in Hoogland om vervolgens in 1958 te verhuizen naar Pension St. Joseph aan de Weverssingel 44 te Amersfoort, alwaar zij tot haar dood in 1968 heeft gewoond. Ze had een klein donker kamertje waar het dikwijls koud was. De verzorging was goed en Trui was er tevreden. Toch miste zij Roosendaal heel erg en dikwijls heeft zij de kinderen van Reijer gevraagd om haar weer mee te nemen naar Hoogland.

Trui en Reinier kregen 12 kinderen. Toen Reinier 72 jaar was en Trui bijna 48 jaar was, werd jun jongste dochter Marie geboren.

Trui en Reinier werden opa en oma van 72 kleinkinderen, 37 kleinzoons en 35 kleindochters. Tussen de 72 kleinkinderen zaten maar 10 stamhouders. De jaren 1953, 1955 en 1957 waren drukke jaren voor Oma Trui, met 7 nieuwgeboren kleinkinderen per jaar. In 1955 werden tussen 21 en 28 augustus maar liefst 4 kleinkinderen geboren. Geen wonder dat zij bij de geboorte van hun laatste kleinkind, Marcel, op 25 maart 1965 (Maria Boodschap) haar felicitaties maar per briefkaart kwam overbrengen.

Naast 72 kleinkinderen zijn zij de stamouders van 119 achterkleinkinderen en 15 achterachterkleinkinderen.

Per 15 mei 2001 bestaat de tak Reinier van Valkenhoef uit 202 personen (7 kinderen, 66 kleinkinderen, 117 achterkleinkinderen en 14 achterachterkleinkinderen).