Hessel is op 5 september 1722 geboren te Hoogland, vermoedelijk op de boerderij “De Duist” te Zevenhuizen als zoon van Comelis Jansen en Maria Hesselse. Hessel trouwde op 3 februari 1750 met Geert je Cnelis. Geertje was weduwe van Rijk Dirksen van Dorrestijn en was boerin op de boerderij Valkenhoef te Hoogland. Hessel was daar knecht en door dit huwelijk werd hij boer op Valkenhoef en komt de naam Valkenhoef als familienaam in gebruik.

Hessel en Geertje krijgen twee kinderen: Comelis (1750) en Maria (1752). Dan overlijdt Geertje. Weduwnaar Hessel zou nog drie keer trouwen: in 1753 met Evertje Jans, in 1760 met Cornelia Barten Post (de vader van Cornelia was pachter van boerderij Roosendaal!) en in 1763 met Evertje Jordens. Uit deze huwelijken worden minstens 13 kinderen geboren, waarvan velen op zeer jonge leeftijd overlijden.

Voor zover bekend hebben Cornelis uit het 1e huwelijk en Hendrik uit het 4e huwelijk voor stamhouders die de familienaam (Van) Valkenhoef dragen, gezorgd, doch de tak Van Valkenhoeven is in de lijn van Hendrik voor zover bekend uitgestorven.

Omdat Hessel Rooms Katholiek was en de nederduits gereformeerde kerk de bevoorrechte kerk was in die dagen, moesten Rooms Katholieken naast een kerkelijk huwelijk ook voor het gerecht trouwen, een voorloper van de latere gemeenten. Hoogland viel destijds onder het gerecht van Emiclaer en uit de boeken van dit gerecht komt de volgende akte:

“Ten verzoeke van Hessel Cornelissen laatst weduwnaar van Evertje Jans, toecomende bruijdegom en de Cornelia Barten Post, jonge dogter, geboren in de Vrijheid van Amersfoort, toecomende Bruijd, beijde woonende op Valkenhoeff, onder den gerechte van Emiclaer, zijnde de bruijd geastis met Bart Lambertsen Post en de Jacoba Jans, echtelieden, haar vader en moeder worden geconsulteerd als boven.

Actum, den 7e november 1760.

Den 25 november 1760 zijn dese bovenstaande personen getroud: Thoon Hendriksen, schepen Van Hoogland, Gijsbert Breunissen en Thomas Thijssen, Schepenen van EmicIaer.”

Cornelia was bij Hessel Comelissen na het overlijden van Evertje Jans hulp in de huishouding.

Boerderij Valkenhoef was een verpachte hoeve en dan eigendom van Hendrik Musman te Amersfoort. Op 2 oktober 1763 wordt de boerderij verkocht aan de heer Oudendoelen en verlaat Hessel, die dan net voor de vierde keer in het huwelijk treedt de boerderij en vertrekt naar Ter Eem.

Tot het overlijden in 1806 van zijn laatste vrouw Evertje Jordens hebben zij gewoond aan de Eem.

Hessel overlijdt op 87 jarig leeftijd op 23 januari 1809 te Hoogland.